Tags Bài tập c++

Tag: bài tập c++

bài tập c++

Bài 31. Đảo ngược số sử dụng hàm trong C

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết lại bài toán đảo ngược số và chúng ta sử dụng hàm để...

Bài 30. Đệ quy trong C – Hàm đệ quy

Hàm đệ quy trong C là các hàm mà bản thân nó có khả năng gọi lại chính nó. Và kỹ thuật này được gọi...

Bài 28. Tìm max min của 3 số a b c...

Trong bài học này, Lập trình không khó sẽ cùng bạn giải bài tập "Tìm max min của 3 số a b c nhập...

Bài 25. Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số

Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số - Chương trình tìm BCNN của 2 số là một bài tập cơ bản giúp các...

Bài 24. Tìm số đảo ngược trong C/C++

Tìm số đảo ngược của một số là một bài tập lập trình cơ bản. Bài tập này giúp các bạn luyện tập tư...

Bài 23. Phân tích thừa số nguyên tố trong C/C++

Bài toán phân tích thừa số nguyên tố, hay nói đầy đủ hơn là phân tích số tự nhiên N thành tích các thừa...

Bài 21. Lệnh break và continue trong C

Lệnh break và continue là các lệnh kiểm soát vòng lặp, 2 lệnh này cho phép chúng ta quản lý và làm việc với...

Bài 18. In các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Tiếp tục là các bài tập lập trình C luyện tập kiến thức vòng lặp for. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng...

Bài 14. Chương trình xếp loại học sinh trong C

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán: xếp loại học sinh, sinh viên trong C sử dụng...

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật tổng hợp

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một bài toán cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đồng thời cũng chia...

Quảng cáo