Tags Bài tập c++

Tag: bài tập c++

bài tập c++

Viết chương trình in bảng cửu chương bằng C/C++

Viết chương trình in bảng cửu chương là một bài tập lập trình giúp cho các bạn sinh viên nắm được kỹ năng sử...

Thuật toán tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá...

Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong...

Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + …...

Bài toán: Viết chương trình tính tổng của dãy số sau : S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.Input...

Thuật toán chèn phần tử vào một mảng bằng code c++

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn phần tử vào mảng một chiều sử dụng code c++. Giới thiệu cách...

Hãy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Bài toán: Hãy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n nhập vào từ bàn phím.InputOutput Cách tìm chữ số...

Cách cài đặt stack có sử dụng template

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt stack có sử dụng template trong ngôn ngữ c++. Nếu bạn...

Viết chương trình kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ...

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn...

Cách tính sin cos trong c++

Trong c/c++ có thư viện math.h có chứa các hàm để tính sin cos, vậy có khi nào bạn thắc mắc các hàm đó...

Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương...

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.Input  ...

Giải phương trình và biện luận phương trình ?? + ?...

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình và biện luận phương trình bậc nhất trong c++ Input...

Quảng cáo