Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Thì tương lai đơn
Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn

Lưu ý: Trong bài này chúng ta chỉ bàn tới thì tương lai đơn.

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Thì tương lai đơn – The future tense (image sourcre: kidsworldfun.com)

Dạng khẳng định

Công thức: S + shall/will + V + O + ….

Để diễn tả các hành động trong tương lai, chúng ta sử dụng các động từ shallwill với các động từ khác để diễn tả hành động đó. Đây cũng là nội dung mà chúng ta sẽ học trong bài viết này – Thì tương lai trong tiếng Anh (The Future Tense).

  • Bạn có thể sử dụng shall hoặc will vào các đại từ Iwe.
  • Sử dụng will với các đại từ khác: you, he, she, itthey.
  • Will cũng được sử dụng với các danh từ số ít (my dad, your father, …) và danh từ số nhiều (your parents, the children).

I shall do my homework after dinner.
I will miss you when you leave.
We shall take the dog for a walk later.
We will visit Grandma this weekend.
He will be home later.
It will soon be dark outside.
Hieu and Nam will be late for school if they don’t hurry.
Your plant will die without water.

Dạng phủ định

Công thức: S + shall/will + not + V + O + …

Để tạo ra dạng phủ định của thì tương lai, chúng ta vẫn sử dụng willshall đi cùng với not. Dạng viết rút gọn của will notwon’t.

I will not help you unless you help me first.
It won’t be very sunny again until next summer.
You won’t like this food. It’s horrible!
We shall not go to the party without you.

Dạng nghi vấn

Công thức: Will/Shall + S + V + O + …

Để tạo dạng nghi vấn trong thì tương lai, bạn chỉ cần đảo Will/Shall lên đầu câu.

Will Dave burn the CD for you?
Won’t the girls be late for the party?

Một số lưu ý

Để nói về những sự thật hiển nhiên trong tương lai hoặc các kế hoạch mà sẽ không thay đổi, bạn cần sử dụng thì hiện tại đơn thay vì tương lai.

Tomorrow is Monday.
Summer vacation ends on Friday.
The nre library opens next week.
We fly to Paris on Wednesday.

Bạn cũng có thể nói về các kế hoạch trong tương lai và các sự kiện trong tương lai bằng cách sử dụng be going to đi với các động từ khác. Lưu ý rằng:

  • Sử dụng amwas với đại từ I.
  • Sử dụng iswas với các đại từ he, she, it và các danh từ số ít.
  • Dùng arewere với các đại từ we, you, they và các danh từ số nhiều.

I am going to visit my cousin tomorrow.
My friend John is going to move to Chicago next year.
It is going to have another baby soon.
You are going to help me, aren’t you?
Are you going to read your book now?

Bài tập thì tương lai đơn

Click vào đây để làm bài tập thì tương lai đơn trực tiếp và chấm điểm hiểu biết của bạn về thì tương lai trong tiếng Anh.

avatar
  Subscribe  
Notify of