Bài 41. Mảng 1 chiều trong C

Bài số 39 trong 69 bài của series Học C Không Khó

Mảng 1 chiều là cấu trúc dữ liệu đầu tiên và cũng là cấu trúc dữ liệu đơn giản & phổ biến nhất. Mảng 1 chiều hay tiếng anh là One-Dimensional Array là bài viết đầu tiên trong loạt bài viết hướng dẫn về cấu trúc dữ liệu tại Blog Nguyenvanhieu.vn. Hi vọng series này cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích về phần kiến thức cấu trúc dữ liệu. Bài viết hôm nay sẽ trình bày về mảng 1 chiều.

Sau bài học này, bạn có thể ghé thăm bài học “Bài tập mảng 1 chiều có lời giải” để luyện tập kiến thức nhé.

1. Lý thuyết về mảng 1 chiều

Mảng là một tập hợp tuần tự các phần tử có cùng kiểu dữ liệu và các phần tử được lưu trữ trong một dãy các ô nhớ liên tục trên bộ nhớ. Các phần tử của mảng được truy cập bằng cách sử dụng “chỉ số”. Mảng có kích thước N sẽ có chỉ số từ 0 tới N – 1.

Ví dụ, với N = 5, khi đó chỉ số mảng(tiếng anh là index) sẽ có giá trị từ 0 tới 4(5-1) tương ứng với 5 phần tử. Các phần tử trong mảng được truy cập bằng cách sử dụng <em>array_name[index].

Mảng 1 chiều
Hình ảnh mô phỏng cho cấu trúc mảng 1 chiều

Hãy xem xét mảng sau, kích thước của mảng là 5. Nếu bạn muốn truy cập giá trị 12, bạn có thể truy cập bằng cách gọi arr[1].

2. Khai báo mảng 1 chiều

Cú pháp khai báo mảng 1 chiều khác nhau với từng ngôn ngữ lập trình.

Chẳng hạn, trong C/C++, việc khai báo mảng cần 2 tham số sau:

 • Kích thước của mảng: Việc này xác định số lượng phần tử có thể được lưu trữ trong mảng.
 • Kiểu dữ liệu của mảng: Việc này chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng; là số nguyên, số thực, ký tự hay là kiểu dữ liệu nào đó.

Một ví dụ khai báo mảng trong C/C++:

Đây là cách khai báo mảng tĩnh; cách khác là khai báo động kích thước vừa đủ dùng. Đối với mảng động, kích thước mảng sẽ tăng lên khi số lượng phần tử mảng tăng lên vượt qua kích thước cũ.

3. Khởi tạo mảng 1 chiều

Mảng có thể được khởi tạo ngay tại thời điểm khai báo mảng hoặc khởi tạo sau khi khai báo.

Cú pháp để khởi tạo mảng trong khi khai báo là:

Một ví dụ khai báo kèm khởi tạo mảng trong C/C++:

Mảng cũng có thể được khởi tạo sau khi khai báo xong, bằng cách gán giá trị cho từng phần tử của mảng sử dụng chỉ số:

Ví dụ trên C/C++:

4. Các thao tác với mảng 1 chiều

Một thao tác đơn giản nhất và hay sử dụng nhất đó là việc lặp qua tất cả các phần tử của mảng theo cách sau:

Một ví dụ trên ngôn ngữ C:

Để cho code chúng ta được tối ưu hơn, sau đây tôi xin chia mỗi chức năng thành 1 hàm riêng biệt:

4.1. Thao tác nhập mảng 1 chiều

Hàm này nhận vào các đối số là mảng kiểu nguyên a, và số lượng phần tử n. Hàm không trả về giá trị gì nên có kiểu là void.

4.2. Thao tác xuất mảng 1 chiều

Tương tự như hàm nhập, hàm XuatMang cũng nhận vào mảng kiểu nguyên a và số lượng phần tử n. Hàm có giá trị trả về là kiểu void.

4.3. Chức năng tìm kiếm trong mảng 1 chiều

Vẫn nhận vào các đối số như 2 hàm nhập và xuất, và nhận thêm một đối số khác nữa là giá trị cần tìm kiếm v. Tuy nhiên, hàm này sẽ trả về chỉ số đầu tiên mà giá trị tại đó giá trị bằng với v. Nếu không có giá trị nào thỏa mãn, hàm trả về giá trị -1.

Đây là một hàm thực hiện tìm kiếm tuyến tính có độ phức tạp O(n). Bằng cách duyệt qua từng phần tử của mảng để kiểm tra.

Full source code và lời gọi hàm trong hàm main:

Chạy thử chương trình:

 

5. Bài tập thực hành

Bài tập mảng cơ bản

Cho kích thước và các phần tử của mảng A. Hãy in các phần tử của mảng A theo thứ tự ngược lại.

Input:

 • Dòng đầu tiên là số N – số lượng phần tử của mảng A
 • N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên, tương ứng với phần tử thứ i của mảng A, 0 <= i < N.

Output:

 • In ra tất cả các phần tử của mảng A theo thứ tự ngược lại, mỗi phần tử trên một dòng.
SAMPLE INPUTSAMPLE OUTPUT
5

4

1

2

7

15

9

9

15

7

2

1

4

5

 

Ràng buộc:

 • 1 <= N <= 100
 • 0 <= A[i] <= 1000

Bài tập mảng nâng cao

Một số vấn đề có vẻ khó nhưng thực chất chúng rất đơn giản. Hôm này Admin Hiếu gặp khó khăn với bài toán truy vấn phạm vi. Anh ấy có một mảng 1 chiều cứa các giá trị nhị phân 0 và 1. Có 2 kiểu truy vấn:

0 L R:  Kiểm tra số được hình thành từ L tới R là số chẵn hay lẻ. Số được hình thành từ L tới R là giá trị thập phân của các số nhị phân từ L tới R kết hợp lại.

1 X: Đổi giá trị nhị phân tại chỉ số thứ X.

Input:

 • Dòng đầu tiên chứa 2 số N và Q. Dòng tiếp theo chứa N số 0 hoặc 1 cách nhau bởi 1 dấu cách. Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 truy vấn.

Ouput:

 • Với các truy vấn có dạng 0 L R in ra giá trị thập phân được tạo thành từ L tới R là chẵn hay lẻ. Chẵn thì in ra “EVEN“, lẻ thì in ra “ODD” không kèm dấu nháy.

Ràng buộc:

 • 1<= N <= 10^6
 • 0<= L <= R < N
 • 1 <= Q <= 10^6
SAMPLE INPUTSAMPLE OUTPUT
5 2
1 0 1 1 0
1 2
0 1 4
EVEN

 

Giải thích: Truy vấn đầu tiên là 1 2, do đó ta đổi giá trị tại chỉ số mảng 2 từ 1 thành 0, khi đó mảng mới là: 1 0 0 1 0. Truy vấn thứ 2 là 0 1 4, khi đó 01102 = 02^0 + 12^1 + 1*2^2 = 610 là số chẵn; Do đó, đáp án là EVEN.

Lưu ý: Các bạn nộp bài tập xuống mục bình luận của bài học. Admin sẽ chữa bài và đánh giá lời giải giúp các bạn.

Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài 40. Cách tính số Fibonacci trong C/C++Bài sau: Bài 42. Tính tổng các số lẻ, chẵn trong mảng 1 chiều

11 BÌNH LUẬN

 1. #include

  void input_arr(int arr[], int n){
  printf(“Nhap gia tri cho tung dia chi:\n”);
  for(int i = 0; i = 0; i–){
  printf(“\narr[%d] = %d”, i, arr[i]);
  }
  }

  int main(){
  int a[3]; // sao chổ này em để nhỏ hơn số phần tử mảng nó vẫn đúng vậy ạ?
  int so_ptu;

  printf(“Nhap so phan tu mang: “);
  scanf(“%d”, &so_ptu);

  input_arr(a, so_ptu);
  output_arr(a, so_ptu);
  }

  • Uh em, do IDE không kiểm tra được việc này, nhiều khi nó vẫn chạy. Nhưng lỗi cũng có thể xảy ra bất cứ khi nào và đây là lỗi nguy hiểm.

   Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì các phần tử ở ngoài phạm vi khi in sẽ ra giá trị rác.

 2. có vấn đề gì hay sao ấy mà lúc comment hai hàm của e bị đồng nhất lại nên e phải post từng hàm

  void input_arr(int arr[], int n){
  printf(“Nhap gia tri cho tung dia chi:\n”);
  for(int i = 0; i < n; i++){
  printf("arr[%d] = ", i);
  scanf("%d", &arr[i]);
  }
  }

 3. void output_arr(int arr[], int n){
  printf(“\nIn tat ca cac gia tri trong mang theo thu tu lui:”);
  for(int i = n-1; i >= 0; i–){
  printf(“\narr[%d] = %d”, i, arr[i]);
  }
  }

 4. #include
  using namespace std;
  void nhapMang(int a[],int n){
  for(int i=0;i>a[i];
  }
  void xuatMangNguoc(int a[],int n){
  for(int i=n-1;i>=0;i–){
  cout<<a[i]<>n;
  nhapMang(a,n);
  xuatMangNguoc(a,n);
  return 0;
  }

  • #include

   int main(){
   int n;
   scanf(“%d”, &n);
   int a[n];
   for(int i = 0; i = 0; j–){
   printf(“%d “, a[j]);
   }
   }

 5. #include
  int main(){
  int n,q,i,j;
  long s=0;
  printf(“Nhap do dai day bit: “);
  scanf(“%d”,&n);
  printf(“Nhap so yeu cau: “);
  scanf(“%d”,&q);
  int A[n],B[3];
  for (i=n;i>0;i–){
  scanf(“%d”,&A[i-1]);
  }
  for (j=1;j<=q;j++){
  scanf("%d",&B[0]);
  if (B[0]==0){
  scanf("%d%d",&B[1],&B[2]);
  for(i=B[1];i<=B[2];i++){
  s=s+A[B[i]-1]*pow(2,(i-1));
  }
  if (s%2==0) printf("EVEN\n");
  else printf("ODD\n");
  }
  else {
  scanf("%d",&B[1]);
  A[B[1]]=!A[B[1]];
  }
  }
  }

  mong ad giúp đỡ.

 6. #include
  void thayDoiMang(int A[], int X, int N)
  {
  if(A[X] == 1)
  A[X] = 0;
  else
  A[X] = 1;
  }
  void nhap(int A[], int &N, int &X, int &L, int &R, int &Q)
  {
  scanf(“%d”, &N);
  scanf(“%d”, &Q);
  for(int i = 0; i < N; i++)
  {
  scanf("%d", &A[i]);
  }
  if(Q != 1)
  {
  for(int i = 1; i < Q; i++)
  {
  printf("1 ");
  scanf("%d", &X);
  thayDoiMang(A, X, N);
  }
  printf("0 ");
  scanf("%d%d", &L, &R);
  }
  else{
  printf("0 ");
  scanf("%d%d", &L, &R);
  }
  }
  int chuyenCoSo(int A[], int L, int R)
  {
  if(A[R] == 0)
  printf("EVEN");
  else
  printf("ODD");
  }
  int main(){
  int A[100], N, X, L, R, Q;
  nhap(A, N, X, L, R, Q);
  chuyenCoSo(A, L, R);
  }

 7. Nhỡ may số cần tìm không có trong mảng thì sao ạ?
  Em vừa nghĩ ra code này a xem ổn ko ạ.
  #include
  #include
  const int MAX = 100;

  void NhapMang(int a[], int n){
  for(int i = 0;i < n; ++i){
  printf("\nNhap phan tu a[%d] = ", i);
  scanf("%d", &a[i]);
  }
  }

  void XuatMang(int a[], int n){
  for(int i = 0;i < n; ++i){
  printf("\nPhan tu a[%d] = %d", i, a[i]);
  }
  }

  int TimKiem(int a[], int n, int v){
  for(int i = 0;i < n; ++i){
  if(a[i] == v){
  return i;
  }

  }
  return -1;
  }

  int main(){
  int arr[MAX];
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu: ");
  do{
  scanf("%d", &n);
  if(n <= 0){
  printf("\nNhap lai so luong phan tu: ");
  }
  }while(n MAX);
  printf(“\n======NHAP MANG=====\n”);
  NhapMang(arr, n);
  printf(“\n======XUAT MANG=====\n”);
  XuatMang(arr, n);
  printf(“\n======TIM KIEM======\n”);
  int v;
  printf(“\nNhap vao gia tri can tim: “);
  scanf(“%d”, &v);
  if(TimKiem(arr,n,v)==-1) printf(“Khong tim thay %d”,v);
  else
  printf(“\nTim thay so %d tai chi so %d!”, v, TimKiem(arr, n, v));
  }

 8. Bai 1:
  #include
  #define max 100
  void input_arr(int arr[], int n) {
  for (int i = 0; i = 0; i–) {
  printf(“%d\n”, arr[i]);
  }
  return 0;
  }
  Bai 2:
  #include
  #include
  #define max 100
  void input_arr(int arr[], int N) {
  for (int i = 0; i = m) {
  i = n – m;
  sum += pow(2, i) * arr[m];
  m++;
  }
  if (sum % 2) printf(“ODD\n”, sum);
  else printf(“EVEN\n”, sum);
  }
  int main() {
  int N, Q, arr[max], b[3], i, j;
  scanf(“%d%d”, &N, &Q);
  input_arr(arr, N);
  while (Q) {
  Q–;
  scanf(“%d”, &i);
  if (i) {
  scanf(“%d”, &j);
  i = arr[j];
  if (arr[j]) arr[j]–;
  else arr[j]++;
  arr[j] = i;
  }
  else {
  input_arr(b, 2);
  BinaryToDecimal(arr, b[0], b[1]);
  }

  }
  return 0;
  }

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây