Bài tập SQL giải bài test SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

Bài số 4 trong 7 bài của series Thực hành SQL

Tiếp tục là một bài test SQL cơ bản của FPT FSOFT năm 2018 vừa rồi. Lập trình không khó bọn mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn mọi người tìm ra đáp án của bài test này. Theo mình bài test này hay đấy vì thế nên mình mới chia sẻ cho các bạn :D.

SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

Lưu ý:

 • KHACH_HANG: lưu trữ thông tin của khách hàng
 • PHONG: lưu trữ thông tin phòng karaoke
 • DICH_VU_DI_KEM: lưu trữ thông tin các dịch vụ đi kèm được cung cấp tại quán Karaoke.
 • DAT_PHONG: lưu trữ thông tin đặt phòng karaoke của khách hàng
 • CHI_TIET_SU_DUNG_DV: lưu trữ thông tin chi tiết khi khách hàng sử dụng các dịch vụ đi kèm.
 • PK: là các trường tham gia vào khóa chính của bảng

SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

Viết câu lệnh SQL để thực hiện các yêu cầu sau (mỗi yêu cầu chỉ được viết tối đa 1 câu lệnh SQL):

I.

Câu 1:Liệt kê MaDatPhong, MaDV, SoLuong của tất cả các dịch vụ có số lượng lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10. (1 điểm)

Câu 2: Cập nhật dữ liệu trên trường GiaPhong thuộc bảng PHONG tăng lên 10,000 VNĐ so với giá phòng hiện tại, chỉ cập nhật giá phòng của những phòng có số khách tối đa lớn hơn 10. (1 điểm)

Câu 3: Xóa tất cả những đơn đặt phòng (từ bảng DAT_PHONG) có trạng thái đặt (TrangThaiDat) là “Da huy”. (1 điểm)

II.

Câu 4: Hiển thị TenKH của những khách hàng có tên bắt đầu là một trong các ký tự “H”, “N”, “M” và có độ dài tối đa là 20 ký tự. (1 điểm)

Câu 5: Hiển thị TenKH của tất cả các khách hàng có trong hệ thống, TenKH nào trùng nhau thì chỉ hiển thị một lần. Sinh viên sử dụng hai cách khác nhau để thực hiện yêu cầu trên, mỗi cách sẽ được 0,5 điểm. (1 điểm)

Câu 6: Hiển thị MaDV, TenDV, DonViTinh, DonGia của những dịch vụ đi kèm có DonViTinh là “lon” và có DonGia lớn hơn 10,000 VNĐ hoặc những dịch vụ đi kèm có DonViTinh là “Cai” và có DonGia nhỏ hơn 5,000 VNĐ. (1 điểm)

Câu 7: Hiển thị MaDatPhong, MaPhong, LoaiPhong, SoKhachToiDa, GiaPhong, MaKH, TenKH, SoDT, NgayDat, GioBatDau, GioKetThuc, MaDichVu, SoLuong, DonGia của những đơn đặt phòng có năm đặt phòng là “2016”, “2017” và đặt những phòng có giá phòng > 50,000 VNĐ/ 1 giờ. (1 điểm)

III.

Câu 8: Hiển thị MaDatPhong, MaPhong, LoaiPhong, GiaPhong, TenKH, NgayDat, TongTienHat, TongTienSuDungDichVu, TongTienThanhToan tương ứng với từng mã đặt phòng có trong bảng DAT_PHONG. Những đơn đặt phòng nào không sử dụng dịch vụ đi kèm thì cũng liệt kê thông tin của đơn đặt phòng đó ra. (1 điểm)

TongTienHat = GiaPhong * (GioKetThuc – GioBatDau)
TongTienSuDungDichVu = SoLuong * DonGia
TongTienThanhToan = TongTienHat +
sum (TongTienSuDungDichVu)

Câu 9: Hiển thị MaKH, TenKH, DiaChi, SoDT của những khách hàng đã từng đặt phòng karaoke có địa chỉ ở “Hoa xuan”. (1 điểm)

Câu 10: Hiển thị MaPhong, LoaiPhong, SoKhachToiDa, GiaPhong, SoLanDat của những phòng được khách hàng đặt có số lần đặt lớn hơn 2 lần và trạng thái đặt là “Da dat”. (1 điểm)

– HẾT –

Các bạn nên tự code trước khi tham khảo đáp án của mình từ việc tạo database. Không cần phải làm được ngay chỉ cần não over load có ý tưởng rồi hỏi google. Làm như vậy sẽ nâng cao kĩ năng search google :))

Hướng dẫn:

I. Xây dựng database và insert dữ liệu

II. Đáp án Bài test SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

 

Ok vậy là mình đã xử lý xong bài test SQL cơ bản FPT FSOFT 2018. Tiếp theo sẽ là bài test của năm 2019 :D. Tiếp sau đó mình sẽ chia sẻ những bài test SQL nâng cao, Java cơ bản và Java nâng cao cũng của FPT luôn. Mình hi vọng bài chia sẻ này sẽ giúp cho công việc học tập của mọi người. Mọi thắc mắc cứ để lại comment ở dưới mình sẽ giải quyết !

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

 

 

 

 

Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài tập câu lệnh SELECT trong SQL – P3Bài sau: Bài tập SQL giải đề thi tuyển lập trình viên của FPT FSOFT

14 COMMENTS

 1. Nhiều chỗ khó hiểu. Khóa chính sao lung tung quá. MADV là duy nhất sao CSDL lại đưa trùng như vậy ? Các bảng khóa chính kia liên kết nhau kiểu gì ?

 2. @Võ Nguyên
  Hình như bạn đúng rồi á! bởi vì trong bảng CHI_TIET_SU_DUNG_DV có dùng FOREIGN KEY để liên kết qua bảng DAT_PHONG nên không thể xóa dữ liệu biên bảng DAT_PHONG nếu chưa xóa bên bảng CHI_TIET_SU_DUNG_DV.

 3. Cau 3 anh làm vậy có vấn đề ko anh ?
  em làm kiểu này nó mới chạy được :v
  DElETE FROM CHI_TIET_SU_DUNG
  WHERE MaDatPhong=ANY(SELECT MaDatPhong FROM DAT_PHONG WHERE TrangThaiDat =’Da Huy’)
  DELETE FROM DAT_PHONG
  WHERE TrangThaiDat =’Da Huy’
  SELECT *
  FROM DAT_PHONG

 4. nta
  Column ‘TBLPhong.Loaiphong’ is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
  bài 8 với bài 10 t toàn bị lỗi như thế này . Mong ad giúp đỡ

  ban tham khao xem nhe, cai nay minh da test
  –Cau 8–
  SELECT dp.madatphong,
  ph.maphong,
  ph.loaiphong,
  ph.giaphong,
  kh.makh,
  kh.tenkh,
  dp.ngaydat,
  ph.giaphong * DATEDIFF(MINUTE, dp.giobatdau, dp.gioketthuc) / 60 ‘Tong tien hat’,
  SUM(ct.soluong * dv.dongia) ‘Tien dich vu’,
  ph.giaphong * DATEDIFF(MINUTE, dp.giobatdau, dp.gioketthuc) / 60 + SUM(ct.soluong * dv.dongia) AS ‘Tong cong’
  FROM dbo.dat_phong dp
  JOIN khach_hang kh ON kh.makh = dp.makh
  JOIN phong ph ON ph.maphong = dp.maphong
  JOIN chi_tiet_su_dung_dich_vu ct ON ct.madatphong = dp.madatphong
  JOIN dich_vu_di_kem dv ON dv.madv = ct.madv
  GROUP BY dp.madatphong,
  ph.maphong,
  ph.loaiphong,
  ph.giaphong,
  kh.makh,
  kh.tenkh,
  dp.ngaydat,
  dp.giobatdau,
  dp.gioketthuc;
  –Cau 10–
  SELECT dp.maphong,
  ph.loaiphong,
  ph.sokhachtoida,
  ph.giaphong,
  COUNT(dp.maphong) AS ‘So lan dat’
  FROM dat_phong dp
  JOIN phong ph ON ph.maphong = dp.maphong
  GROUP BY dp.maphong,
  ph.loaiphong,
  ph.sokhachtoida,
  ph.giaphong
  HAVING COUNT(dp.maphong) > 1;

 5. Column ‘TBLPhong.Loaiphong’ is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
  bài 8 với bài 10 t toàn bị lỗi như thế này . Mong ad giúp đỡ

 6. ‘[HNM]%’ cái này có ý là gì vậy ? sao mình làm ko ra kết quả . Mà tên trong database mình có để tên có chữ M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here