Hãy liệt kê các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng

1
1205

Bài toán: Hãy liệt kê các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng một chiều các số nguyên.

 • Input:

 •  
 • Output:

 •  

Cách liệt kê các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng một chiều

Cách làm là chúng ta sẽ tìm ra phần tử max  là giá trị chẵn lớn nhất. Sau đó dùng một mảng phụ để đánh dấu các vị trí có giá trị bằng max.

Để liệt kê các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng thì ta thực hiện như sau:

 • Tìm được phần tử chẵn lớn nhất trong mảng.
 • Dùng một mảng phụ để đánh dấu vị trí của các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng.
 • Cuối cùng ta tiến hành in ra màn hình các vi trí đã được đánh dấu.

Xây dựng hàm nhập mảng

Hàm trên chúng ta cần truyền hai tham số đó là: tên mảng và số lượng phần tử của mảng. Kiểu trả về của hàm nhap phải là void vì hàm trên không trả về gì cả.

Xây dựng hàm tìm số chẵn lớn nhất

Đầu tiên ta khởi tạo giá trị max thật nhỏ, sau đó tiến hành duyệt tất cả các phần tử của mảng. Nếu phần tử nào vừa là số chẵn vừa lớn hơn giá trị max thì ta gán giá trị đó cho max. Nếu trong mảng không có một số chẵn nào hết thì hàm trên sẽ trả về giá trị -IFN.

Code tham khảo:

Sau khi chạy chúng ta sẽ có kết quả sau

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

1 BÌNH LUẬN

 1. #include
  #include
  #define MAXSIZE 100
  void nhapmang(int a[], int &n)
  {
  do
  {
  printf(“Nhap so phan tu:”);
  scanf(“%d”,&n);
  }while (n<=0);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {printf("Phan tu thu a[%d]:",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  }

  }
  void xuatmang(int a[], int n)
  {for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
  }
  int scln(int a[],int n)
  {
  int max;
  for(int i=0; i<n;i++)
  {
  if(a[i]%2==0)
  {max=a[i];
  for(int j=0;jmax && a[j]%2==0)
  max=a[j];
  }}
  return max;
  }
  int main()
  {
  int a[100],n;
  nhapmang(a,n);
  xuatmang(a,n);
  printf(“\nSo chan lon nhat la: %d”,scln(a,n));
  getch();
  }

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây