Tags Lập trình c

Tag: lập trình c

Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên...

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương N. Đây là bài tập lập rất cơ bản tuy nhiên thì...

In ra hình chữ nhật có kích thước m x n

Viết chương trình in ra hình chữ nhật có kích thước m x n. Đây là một bài tập cơ bản tuy nhiên thì...

Tính tổng các chữ số trong một số – bài tập...

Viết chương trình Tính tổng các chữ số trong một số n ? Đây là một bài tập khá hay :D, tuy nó cũng...

Tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều

Viết chương trình kiểm tra giá trị lớn nhất của mảng một chiều ? Đây là một bài tập khá hay :D, nó không chỉ giúp...

Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng | bài tập...

Viết chương trình kiểm tra giá trị lớn thứ hai của mảng một chiều ? Đây là một bài tập khá hay :D, nó không chỉ giúp...

Tính tổng S(n) = x^1 + x^2 + x^3 + …...

Viết chương trình Tính tổng S(n) = x^1 + x^2 + x^3 + … + x^n ? Tiếp tục là một bài tập hay :D,...

In ra hình chữ nhật có kích thước m x n...

Viết chương trình in ra hình chữ nhật có kích thước m x n rỗng. Bài này tương tự bài in ra hình chữ...