Tags Biến cục bộ

Tag: biến cục bộ

Bài 32. Biến cục bộ và biến toàn cục

Biến cục bộ (global variable), biến toàn cục (local variable) hay biến tĩnh (biến static - static variable) là các loại biến có phạm vi...

Quảng cáo