Liệt kê các hoán vị tổ hợp sử dụng code c++

Bài toán: Viết chương trình liệt kê các hoán vị của {1,2,…,n}.

 • Input

 •  
 • Ouput

Giới thiệu bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Hoán vị tổ hợp là gì ?

Hoán vị là một dãy theo thứ tự chứa mỗi phần tử của một tập hợp một và các phần tử đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Ví dụ: A {1, 2, 3} thì {1, 2, 3} hoặc {2, 1, 3} được gọi là một hoán vị không lặp của A.

Bài toán này chúng ta chỉ làm về hoán vị không lặp.

Bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Yêu cầu của bài toán là chúng ta phải nhập một số nguyên dương n, sau đó chương trình phải liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,3…n

Giả sử với n = 3:

 • Khi đó hoán vị đầu tiên sẽ là 1 2 3
 • Hoán vị tiếp theo sẽ phải lớn hơn hoán vị ban đầu 1 3 2
 • Tương tự như vậy hoán cuối cùng sẽ là hoán vị lớn nhất 3 2 1

Hướng dẫn giải bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Sử dụng phương pháp quay lui để giải quyết bài toán

Chúng ta sẽ dùng một mảng A[n+1] lưu các hoán vị, khi đó các hoán vị sẽ được biểu diễn như sau:

A[1], A[2], A[3], …,A[n].

Trong đó A[i] ≠ A[j] Với mọi i,j ∈ [1,n] và i ≠ j.

Để xác nhận một phần tử chỉ được dùng một lần ta sẽ dùng mảng Bool để lưu đánh dấu. Nếu phần tử chưa sử dụng thì sẽ có giá trị là 0 ngược lại sẽ có giá trị là 1. Ban đầu ta khởi tạo tất cả các phần tử trong mảng đều có giá trị là 0.

Ý tưởng của phương pháp quay lui là chúng ta sẽ chọn ra một phần tử chưa sử dụng. Lưu phần tử đó vào một cấu hình tổ hợp, sau đó đánh dấu nó đã sử dụng. Ta sẽ lặp lại công việc như trên đến khi đủ cấu hình cho một tổ hợp thì sẽ xuất ra màn hình. Sau khi xuất ra ta lại quay trở lại bước trước đó để đánh dấu là nó chưa được chọn.

Ta có thể hình dung bài toán như hình vẽ sau: Với n=3 thì bài toán trở thành liệt kê các hoán vị của các phần tử 1, 2, 3. Các hoán vị được liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần như hình vẽ sau:

hoán vị
Liệt kê hoán vị

Code tham khảo

 

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

 

13 COMMENTS

 1. input
  5
  7
  10 100
  70 5
  80 15
  20 60
  50 90
  30 80
  10 10
  9
  600 800
  300 400
  300 400
  1000 400
  300 600
  100 300
  600 300
  600 500
  1000 300
  11
  1000 10
  700 900
  400 500
  300 10
  900 900
  300 10
  50 900
  50 900
  700 900
  500 900
  50 10
  20
  896 546
  543 216
  454 310
  408 367
  40 602
  252 582
  954 627
  850 234
  763 479
  232 278
  301 538
  528 508
  936 154
  629 443
  758 336
  432 700
  882 256
  278 738
  517 882
  317 136
  20
  410 610
  831 909
  675 629
  421 774
  386 869
  544 219
  492 414
  996 557
  499 482
  231 285
  804 978
  304 881
  489 911
  75 315
  927 648
  252 914
  330 396
  937 133
  495 882
  813 717

 2. Ông A cần đi qua 1 đoạn đường B.
  Trên đoạn đường đi qua có N cổng. Tại mỗi cổng có 1 số lượng binh sĩ và giá để đi qua cổng đó. Muốn đi qua mỗi cổng ông A có 3 cách lựa chọn.
  1. Pass
  Trả số tiền quy định ở cổng đó để được đi qua
  2. Hire
  Trả gấp đôi số tiền ở cổng đó để thuê số binh sĩ gộp vào đoàn quân của mình
  3. battle
  Điều kiện để đánh nhau là số quân của ông A >= số lượng lính tại cổng đó. Có các lưu ý:
  + Ông A k được tính vào số lượng của quân
  + Mỗi người lính chỉ tham gia được vào tối đa 3 trận đánh. Sau 3 trận đánh nếu đi nhóm binh sĩ đó còn sống thì cũng giải tán.
  + Mỗi trận đánh thì tất cả số binh sĩ đều tham gia.
  + Đánh nhau chết theo tỉ lệ 1: 1. Ai tham gia trước sẽ bị chết trước

  Điều kiện input: số cổng =2 và <=1000
  Tìm chi phí nhỏ nhất để ông A có thể đi qua đoạn đường B

  VD: Có 7 cổng
  1 2 3 4 5 6 7
  Số binh sĩ 10 70 80 20 50 30 10
  Chi phí 100 5 15 60 90 80 10

  Có thể tính chi phí đi nhỏ nhất
  1 2 3 4 5 6 7
  Số binh sĩ 10 70 80 20 50 30 10
  Chi phí 100 5 15 60 90 80 10
  Chọn pp Pass Hire Hire Battle Battle Battle Pass
  Chi phí 100 110 140 150

 3. package Hugo;

  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.util.Scanner;

  public class Solution {
  static int n,m,srow,scol,max;
  static int Fire[][];
  static XY sparks[],road[];
  static int fires,h20s,exits;
  static int H20[][],Exit[][],Cacbol[][],visited[][];
  static int dx[]= {1,-1,0,0};
  static int dy[]= {0,0,1,-1};
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
  System.setIn(new FileInputStream(“src/Hugo/input.txt”));
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int testcase = sc.nextInt();
  for(int t=1;t<=testcase;t++) {
  n = sc.nextInt();
  m = sc.nextInt();
  srow = sc.nextInt();
  scol = sc.nextInt();
  Fire = new int [n+1][m+1];
  sparks = new XY[m*n+1];
  road = new XY[1000000];
  for(int i=1;i<=n;i++) {
  for(int j=1;j<=m;j++) {
  Fire[i][j]=1000000;
  }
  }
  fires = sc.nextInt();
  for(int i=1;i<=fires;i++) {
  int a = sc.nextInt();
  int b = sc.nextInt();
  Fire[a][b] = 1;
  sparks[i] = new XY(a,b);
  }
  h20s = sc.nextInt();
  H20 = new int[n+1][m+1];
  for(int i=1;i<=h20s;i++) {
  H20[sc.nextInt()][sc.nextInt()]=1;
  }
  exits = sc.nextInt();
  Exit = new int[n+1][m+1];
  for(int i=1;i<=exits;i++) {
  Exit[sc.nextInt()][sc.nextInt()] = 1;
  }
  Cacbol = new int[n+1][m+1];
  for(int i=1;i<=n;i++) {
  for(int j=1;j<=m;j++) {
  Cacbol[i][j]=sc.nextInt();
  }
  }
  visited = new int[n+1][m+1];
  for(int i=1;i<=fires;i++) {
  LoangLua(sparks[i]);
  }
  max=-1;
  road[1] = new XY(srow,scol);
  visited[srow][scol]=1;
  Try(1,new XY(srow,scol), Cacbol[srow][scol]);

  // for (int i = 1; i <= n; i++) {
  // for (int j = 1; j =1&&xy.x=1&&xy.y<=m;
  }
  static void LoangLua(XY xy) {
  for(int i=0;iFire[xy.x][xy.y]+1) {
  Fire[xy1.x][xy1.y]=Fire[xy.x][xy.y]+1;;
  LoangLua(xy1);
  }
  }
  }
  static void Try(int time,XY xy,int sum) {
  if(Fire[xy.x][xy.y] max) {
  max=sum;
  }
  }
  for(int i=0;i time+1) {
  visited[xy1.x][xy1.y]=1;
  if(H20[xy1.x][xy1.y]==1) {// ô nhảy đến tiếp theo là nước, thì thời gian nó ở sẽ là t+1 và t+2
  road[time+1] = road[time+2] = xy1;
  Try(time+2,xy1,sum+Cacbol[xy1.x][xy1.y]);
  } else{
  road[time+1] = xy1;
  Try(time+1,xy1,sum+Cacbol[xy1.x][xy1.y]);
  }
  visited[xy1.x][xy1.y] = 0;
  }
  }
  }
  }
  }

 4. Case #1
  35
  Case #2
  102
  Case #3
  69
  Case #4
  172
  Case #5
  185
  Case #6
  219
  Case #7
  100
  Case #8
  538
  Case #9
  362
  Case #10
  342
  Case #11
  -1
  Case #12
  -1
  Case #13
  278
  Case #14
  2371
  Case #15
  866
  Case #16
  639
  Case #17
  856
  Case #18
  896
  Case #19
  1939
  Case #20
  1829
  Case #21
  3459
  Case #22
  794
  Case #23
  2237
  Case #24
  2375
  Case #25
  2897
  Case #26
  4979
  Case #27
  -1
  Case #28
  5123
  Case #29
  7052
  Case #30
  -1
  Case #31
  3742
  Case #32
  -1
  Case #33
  4483
  Case #34
  -1
  Case #35
  6129
  Case #36
  1259
  Case #37
  1109
  Case #38
  8367
  Case #39
  -1
  Case #40
  1046

 5. 50
  4 4 1 1
  1 4 2
  2 2 2 3 2
  6 4 1 2 1 4 4 1 4 3 1 1 3
  0 11 17 7
  3 0 9 1
  2 6 0 8
  0 0 2 0
  4 4 4 4
  1 2 3
  6 4 1 3 1 1 2 1 4 1 1 2 4
  2 1 1 2 4
  27 13 3 21
  0 13 0 29
  15 0 39 38
  24 4 29 35
  4 4 1 1
  2 2 4 4 2
  6 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 4 3
  4 4 4 4 1 3 1 1 2
  26 0 49 24
  41 2 1 0
  17 52 35 20
  0 0 49 48
  4 5 1 1
  1 3 2
  6 2 3 1 3 2 5 1 5 2 1 3 5
  2 1 5 1 3
  73 23 76 49 77
  69 75 16 25 42
  0 0 34 36 26
  73 0 0 32 72
  5 5 1 5
  1 4 2
  6 3 5 2 1 1 4 2 5 5 3 5 4
  2 1 1 1 4
  86 74 68 87 0
  91 25 14 24 74
  59 70 97 77 70
  68 0 85 80 27
  99 25 24 72 81
  5 5 1 1
  2 3 3 3 1
  4 1 4 2 1 2 3 1 5
  1 1 5
  94 22 26 33 44
  24 112 0 100 10
  0 10 0 0 107
  78 69 46 0 57
  105 109 103 0 82
  5 5 1 1
  2 2 4 3 4
  1 2 3
  7 5 1 1 5 1 4 3 1 1 3 4 5 5 2
  0 0 113 85 0
  4 0 52 0 0
  65 116 117 0 57
  31 101 2 32 76
  0 63 9 0 112
  5 6 5 1
  1 5 5
  5 3 6 2 2 3 1 1 3 4 3
  4 5 4 5 6 1 1 1 5
  141 94 134 73 105 148
  140 1 0 0 102 157
  38 43 33 0 75 18
  0 52 135 151 0 45
  0 29 0 0 0 114
  5 6 1 6
  2 3 2 1 1
  4 3 4 5 1 2 2 5 5
  6 3 6 5 6 2 1 4 6 1 2 3 1
  0 24 161 126 10 129
  0 162 33 44 52 0
  0 0 0 123 38 84
  91 53 0 0 86 149
  59 0 104 0 0 0
  5 6 5 5
  2 4 5 5 1
  11 3 3 5 6 1 5 4 4 3 6 2 5 1 6 4 3 3 1 4 6 2 6
  7 5 4 5 3 1 6 5 2 1 1 4 1 3 1
  6 29 105 12 0 165
  136 14 56 136 82 0
  0 30 25 37 90 0
  34 153 52 62 0 54
  0 34 56 124 13 28
  5 7 5 7
  1 3 5
  8 4 2 3 6 5 1 3 4 5 2 3 1 2 1 4 3
  2 5 3 1 1
  98 182 117 0 74 61 113
  0 77 58 0 84 155 0
  0 0 72 142 0 25 0
  134 0 0 161 0 170 193
  217 36 153 181 0 23 104
  6 7 6 2
  3 3 3 3 2 1 7
  3 1 2 4 3 4 4
  1 1 6
  126 47 44 0 21 81 0
  29 0 113 181 0 103 6
  198 0 0 227 201 16 0
  169 36 0 236 94 0 8
  32 114 38 184 0 69 238
  78 139 166 22 158 186 77
  6 8 2 8
  1 4 6
  14 4 1 1 3 1 4 4 3 2 3 2 5 3 2 6 3 2 1 3 1 6 4 1 2 3 7 5 3
  7 5 8 6 4 6 8 1 1 1 6 3 8 6 3
  10 45 0 216 238 96 84 189
  0 0 124 23 90 148 65 173
  134 166 32 80 99 111 9 105
  0 0 250 0 144 0 253 249
  0 0 249 232 58 8 170 94
  230 22 155 94 82 0 0 212
  6 8 1 2
  1 1 8
  7 5 2 5 1 4 5 3 3 4 1 6 5 4 8
  11 6 1 5 8 4 1 3 8 2 1 6 8 2 8 3 1 1 7 6 4 4 8
  157 33 170 151 0 272 189 0
  25 73 154 252 0 162 157 0
  84 70 277 259 0 87 230 138
  247 0 51 213 0 6 210 128
  241 143 225 201 70 118 141 276
  118 115 0 0 266 240 0 248
  6 8 5 8
  2 5 2 4 6
  12 3 1 1 8 3 8 6 4 2 8 3 5 1 4 4 3 2 4 3 7 1 2 6 5
  7 1 5 6 6 1 2 1 8 4 1 6 5 6 1
  0 278 71 73 120 26 290 78
  18 159 24 180 67 177 70 96
  222 119 256 0 183 132 41 213
  196 0 0 199 180 0 32 184
  0 0 206 0 282 223 105 295
  16 278 158 150 29 295 76 199
  6 8 5 1
  2 2 7 2 1
  12 6 3 3 7 6 6 2 5 1 8 5 6 2 8 4 2 1 5 3 8 2 3 5 4
  7 6 1 6 2 1 7 4 1 6 3 6 7 6 8
  256 42 130 191 305 241 311 208
  0 196 109 146 255 174 0 0
  257 23 31 295 26 141 41 135
  244 175 174 38 293 75 88 112
  200 78 0 1 55 276 201 0
  114 0 221 139 0 185 289 192
  6 8 5 1
  1 3 6
  8 6 8 5 6 5 3 5 7 4 7 1 2 1 7 2 5
  2 5 8 6 3
  328 88 238 0 225 159 0 0
  173 0 0 180 127 184 227 0
  194 12 68 165 31 0 97 288
  33 0 197 308 0 27 173 107
  93 321 207 0 4 55 0 224
  112 256 153 0 0 331 228 16

 6. Mình có bài toán này nhờ bạn giải giúp
  dãy gồm 5 chữ số 0-0-0-3-5
  nếu dùng ánh xạ thì sẽ ra kết quả trùng nhau
  ví dụ số hoán vị số 0 tại vị trí 1 và vị trí 3 thì sẽ ra kết quả trùng nhau là 00035
  Vậy làm thế nào để tránh các kết quả trùng nhau đó?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here