Tags Hàm

Tag: hàm

Bài 51. Tìm số lớn thứ 2 trong mảng

Chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập tìm số lớn nhất trong mảng rồi. Hôm nay Lập trình không khó sẽ cùng...

Bài 46. Liệt kê số nguyên tố trong mảng 1 chiều

Liệt kê số nguyên tố trong mảng 1 chiều là một bài tập để chúng ta tiếp tục luyện tập kiến thức về mảng...

Bài 44. Tìm vị trí của số lớn nhất trong mảng

Chào các bạn độc giả của Lập trình không khó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài tập tìm vị...

Bài 38. Đổi số thập phân sang bát phân và ngược...

Trong bài học này, bạn đọc sẽ cùng Lập Trình Không Khó tiếp tục luyện tập kiến thức về hàm đã được học trong...

Bài 35. Kiểm tra số armstrong trong C

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đi luyện tập kiến thức về hàm bằng cách giải quyết bài tập kiểm tra số...

Bài 34. Lệnh return và hàm exit trong C

Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về vai trò của lệnh return và hàm exit trong ngôn ngữ lập trình C. Khi dùng...

Bài 33. Tham chiếu và tham trị trong C++

Đã học về hàm thì chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm tham chiếu và tham trị. Đây là 2 cách truyền tham...

Bài 31. Đảo ngược số sử dụng hàm trong C

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết lại bài toán đảo ngược số và chúng ta sử dụng hàm để...

Bài 30. Đệ quy trong C – Hàm đệ quy

Hàm đệ quy trong C là các hàm mà bản thân nó có khả năng gọi lại chính nó. Và kỹ thuật này được gọi...

Bài 29. Hàm kiểu void trong C

Trong lập trình hàm, chúng ta có hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị (hàm kiểu void). Trong bài...

Quảng cáo